Skip to main content

[EN/EO] Is Esperanto a religion? | Ĉu Esperanto estas Religio?


[ENGLISH] From time to time, when I share my love of Esperanto with people who've never heard of it, I get a response as if I were a missionary spreading the holy gospel, or I'm even asked point blank if Esperanto is some kind of religious movement. In defense of these people, I fully acknowledge that my passion for the language and the movement can come off too strong! 

But, is Esperanto a religion?

The short answer is, no, Esperanto is categorically not a religion or spiritual movement. Esperanto is a language, and it's up to the speaker to decide what to talk about!

The long answer is still no, Esperanto has definitely no relation to faith (or lack thereof), but it has been given special prominence in some groups.

The most prominent example I can give is the Baha'i faith which has long supported the adoption of an international bridge-language to help communication and foster peace. For this reason, Esperantism -- the movement supported by many people who speak Esperanto to achieve the same goals -- closely parallels the goals of the Bahai faith. However, faith still requires deeds, and the majority of the Bahai membership doesn't speak Esperanto. 

The next example I can give is Oomoto, a religion founded in 1892 based on Japanese Shinto. Oomoto strives for world peace and spiritual unification, and given that Esperanto was founded with similar hopes for peace just a few years before in 1887, it makes sense that Oomoto reveres the founder, Dr. Zamenhof, as an expression of divine will. At any rate, I'm not aware that there are any practitioners of Oomoto outside of Japan, and only a tiny fraction of their literature has ever been translated into Esperanto.

Finally, Esperanto has a strong following in Brazil, and for the same reasons that Esperanto was favored by the Baha'is and Oomoto, the language was also favored by the spiritist movement in Brazil. Or at least, that's what I've read in several historical records of the language, but I've never been to Brazil or even seen a Brazilian spiritualist speaking in Esperanto anywhere online, so I'll have to take the authors' words for it.

All of which is just a long way of saying once more, Esperanto has absolutely zero interest in what you believe (or don't believe), and is a language just like English, French, or any other language you could name, so it's up to the speakers to decide what to talk about. Some people want to talk about religion, and others don't. So, what do you like to talk about?  

[ESPERANTO] De tempo al tempo, post kiam mi kunhavigis mian amon pri Esperanto al nesciantoj pri la lingvo, mi ricevas respondon kvazaŭ mi estus misiisto disvastiganta la sanktan evangelion, aŭ la aŭskultinto eĉ rekte demandus al mi ĉu Esperanto estas ia religia movado. Agnoskante ĉi tiujn homojn, mi plene konfesas mia pasio por la lingvo kaj la movado povas tro forte prezentiĝi!

Sed, ĉu Esperanto estas religio?

La mallonga respondo estas, ne, Esperanto kategorie ne estas religia aŭ spiritisma movado, kaj ĉiu parolanto devas decidi por si mi kio estas priparolinda.

La longa respondo estas ankoraŭ ne, Esperante certe havas nenian rilaton al kredo (aŭ manko de kredo), sed la lingvo ricevis favoran rolon en kelkaj grupoj.

La plej videbla ekzemplo kiun mi povus prezenti estas la Bahaa kredo kiu de longe subtenas la akceptiĝon de internacia pont-lingvo por helpi al komunikado kaj varti pacon. Pro tio, Esperantismo -- la movado subtenata de multaj Esperantistoj kiuj celas la samajn aferojn -- proksime postsekvas la Bahaan kredon. Tamen, kredo ankoraŭ bezonas farojn, kaj la plimulto da Bahaanoj ne parolas la lingvon.

La sekva ekzemplo mi povas prezenti estas Oomoto, religio fondita en 1892 surbaze de Japana ŝintoismo. Oomoto strebas al monda paco kaj spirita unuiĝo, kaj pro tio ke Esperanto estis fondita kun similaj esperoj pri paco antaŭ nur kelkaj jaroj en 1887, estas sencoplene la ĝi estimas la fondinton, D-ro Zamehof, kiel esprimon de sankta volo. Ĉiuokaze, mi ne scias ĉu troveblas ajnaj Oomotistoj ekster Japanio, kaj nur malgranda ono de la literaturo estas tradukita en Esperanton.

Fine, Esperanto havas fortan parolantaron en Brazilo, kaj pro la samaj kialoj ke Esperanton favoris la Bahaa kredo kaj Oomoto, la lingvon ankaŭ favoris la spiritisma movado en Brazilo. Aŭ almenaŭ tion mi legis en pluraj libroj pri la historio de la lingvo kaj la movado, sed mi neniam vizitis Brazilon aŭ eĉ renkontis Brazilan spiritiston ie ajn en la interreto, do mi devas fidi al la verkintoj de la libroj.

Sed, ĉi ĉio estas nur longa maniero por diri refoje ke Esperanto havas nepre neniom da intereso koncerne kion vi kredas (aŭ ne kredas), kaj estas lingvo tutsame kiel la Angla, Franca, aŭ iu ajn alia lingvo kiun vi povus proponi, do estas la devo de la parolantoj decidi kio estas priparolinda. Unuj volas priparoli religion, kaj aliaj, ne. Do, kion vi volas priparoli?

Comments