Skip to main content

[EN/EO] Where do they speak Esperanto? | Kie oni parolas Esperanton?

[ENGLISH] Esperanto is a planned language which was developed by one person who, after having proven that the language is speakable and worth learning, and yes, even loving, then released his claim to ownership of the language and gave it to the world. This means that unlike English, French, German, Chinese, or other languages backed by a powerful government, Esperanto is a stateless language that is fully funded and promoted only by the people who speak it.

Based on my own experiences, the #1 most frequently asked question I hear about Esperanto is, "Where can I speak it?" Well, like I said, Esperanto is a stateless language, so it has no homeland, but Esperantists are found here, there, and everywhere, and our homeland is wherever we gather. In fact, we have our own word for this and it's "Esperantujo," which literally means the place that contains Esperanto. It's a fluid concept, you know what I mean?

Esperanto is spoken not by people who want to form bonds based on their national identity or geographic proximity, but those who value fraternity, friendship, and understanding, and despite what you might hear on the TV or the Internet, these kinds of people are everywhere. It's as if the desire to understand one another is a stateless quality common to the human race?

If you want to go where Esperanto is spoken, then you have to go looking for the other Esperantists! The three largest international Esperanto organizations, the UEA (Universal Esperanto Association), SAT (World Anational Association), and TEJO (Worldwide Esperantist Youth Organization) all host annual events. Additionally, the national organizations of dozens of countries also host their own annual events. Finally, there are hundreds if not thousands of regional and local events held throughout the year.

So yes, I could tell you where to go to speak Esperanto, but depending on how long you take to get there, it won't still be the destination you asked for by the time you arrive!

[ESPERANTO] Esperanto estas planlingvo kiun ellaboris unu persono kiu, pruvinte ke la lingvo estas parolebla, lerninda, kaj jes eĉ aminda, fordonis la posedaserton de la lingvo kaj donacis ĝin al la mondo. Ĉi tio signifas ke malsame ol la angla, franca, germana, ĉina, aŭ aliaj lingvoj subtenataj de potencaj registaroj, Esperanto estas senŝtata lingvo tute financata kaj subtenata de la parolantoj.

Surbaze de la propraj spertoj, la nepre plej ofta demando kiun mi aŭdas pri Esperanto estas, "Kien mi rajtas iri por paroli ĝin?" Nu, tial mi jam diris ke Esperanto estas senŝtata lingvo, do ĝi havas neniun hejmlandon, sed Esperantistoj troviĝas ĉi tie, tie, kaj ĉie, kaj nia hejmlando estas tie ajn, kie ni renkontiĝas. Fakte, ni havas la propran vorton al ĉi tio kaj ĝi estas "Esperantujo," kiu laŭvorte signifas la lokon kiu enhavas Esperanton. La koncepto estas flua, ĉu kompreneble? 

Esperanton parolas ne homoj kiuj volas nodi ligojn surbaze de nacia identeco aŭ geografia proksimeco, sed la kiuj aprezas fratecon, amikecon, kaj komprenon, kaj malgraŭ tio, kion vi eble aŭdas de la TV'o aŭ Interreto, ĉi tiaj homoj troviĝas ĉie. Estas kvazaŭ la volo kompreni unu la alian estas senŝtata kvalito komuna en la homa raso?

Se vi volas iri tien, kie oni parolas Esperanton, necesos al vi serĉi la aliajn Esperantistojn! La tri plej grandaj internaciaj organizaĵoj, la UEA (Universala Esperanto Asocio), SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda), kaj TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) ĉiuj gastigas ĉiujarajn eventojn. Aldone, la naciaj organizaĵoj de dekduoj da landoj ankaŭ gastigas la proprajn ĉiujarajn eventojn. Fine, okazas centoj (se ne miloj) da regionaj kaj lokaj eventoj en la tuta jaro. 

Do jes, mi povus diri al vi kien vi iru por paroli Esperanton, sed depende de kiom da tempo vi pasigas por ĝisiri, la loko ne plu estos la celo volita de vi post kiam vi alvenos!

Comments